<span id="6eoxh"></span>

<acronym id="6eoxh"></acronym>

 • <acronym id="6eoxh"><blockquote id="6eoxh"></blockquote></acronym>

  <ol id="6eoxh"><output id="6eoxh"></output></ol>
   <track id="6eoxh"></track>

   <optgroup id="6eoxh"></optgroup>

   <optgroup id="6eoxh"><li id="6eoxh"><del id="6eoxh"></del></li></optgroup>

   字典 詞典 成語
   意見反饋

   你可以輸入漢字、漢字的筆順編號進行檢索,也可以點擊“部首檢索”,通過部首和筆畫進行檢索。

   家長幫字典實用附錄

   注音、漢語拼音、國語羅馬字聲母對照表

   注音符號 漢語拼音方案 國語羅馬字 注音符號 漢語拼音方案 國語羅馬字 注音符號 漢語拼音方案 國語羅馬字 注音符號 漢語拼音方案 國語羅馬字 注音符號 漢語拼音方案 國語羅馬字 注音符號 漢語拼音方案 國語羅馬字
   b b d d g g j j zh j z tz
   p p t t k k q ch ch ch c ts
   m m n n   ng   gn            
   f f       h h x sh sh sh s s
   v v l l             r r ㄙ'   z

   注音、漢語拼音、注音符號第二式、國語羅馬字韻母對照表

   注音符號 漢語拼音方案 注音符號第二式 國際音標
   陰平 陽平 上聲 去聲
   非零聲 零聲 非零聲 零聲 非零聲 零聲 非零聲 零聲 非零聲 零聲 非零聲 零聲
   i r/z Y yr yy yh
   i yi i yi I yi ii yii ih yih
   u wu u wu U wu uu wuu uh wuh
   ü/u yu iu yu Iu yu eu yeu iuh yuh
   a a A ar aa ah
   o o O or oo oh
   r e E er ee eh
   ê ê è èr èè èh
   ai ai Ai air ae ay
   ei ei Ei eir eei ey
   ao au Au aur ao aw
   ou ou Ou our oou ow
   an an An arn aan ann
   en en En ern een enn
   ang ang ang arng aang ang
   eng eng eng erng eeng eng
   er er Er rel eel eil
   ㄧㄚ ia ya ia ya Ia ya ea yea iah yah
   ㄧㄛ io yo io yo Io yo eo yeo ioh yoh
   ㄧㄝ ie ye ie ye Ie ye iee yee ieu yeu
   ㄧㄞ iai yai iai yai iai yai eai yeai iay yay
   ㄧㄠ iao yao iau yau iau yau eau yeau iaw yaw
   ㄧㄡ iu you iou you iou you eou yeou iow yow
   ㄧㄢ ian yan ian yan ian yan ean yean iann yann
   ㄧㄣ in yin in yin In yn iin yiin inn yinn
   ㄧㄤ iang yang iang yang iang yang eang yeang iang yang
   ㄧㄥ ing ying ing ying ing yun iing yiing ing ying
   ㄨㄚ ua wa ua wa Ua wa oa woa uah wah
   ㄨㄛ uo wo uo wo Uo wo uoo woo uoh woh
   ㄨㄞ uai wai uai wai uai wai oai woai uay way
   ㄨㄟ ui wei uei wei uei oei woei uey wey  
   ㄨㄢ uan wan uan wan uan wan oan woan uann wann
   ㄨㄣ un wen uen wen uen wen oen woen uenn wenn
   ㄨㄤ uang wang uang wang uang wang oang woang uanq wanq
   ㄨㄥ ong weng ung weng Ong ueng orng weng oong woeng onq weng
   ㄩㄝ ue/üe yue iue yue iue yue eue yeue iueh yueh
   ㄩㄢ uan/üan yuan iuan yuan iuan yuan euan yeuan iuann yuann
   ㄩㄣ un/ün yun iun yun iun yun eun yeun iunn yunn
   ㄩㄥ iong yong iung yung iong yong eong yeong ionq yonq

   天天擼一擼